امروز چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401

وب‌نوشت‌های من

وب‌سایت شخصی علیرضا خندان

اهمیت تلاش‌وکوشش از زبان فرگوسن

»اهمیت تلاش‌وکوشش از زبان فرگوسن

دراولین مسابقه كه مربیگری میكردم،دعا كردم و از خدا خواستم كه برنده باشم،اما نبردیم! فهمیدم تیم مقابلم هم خدا دارد... از آن پس تلاش كردم. سر الكس فرگوسن ...
بدنسازها بخوانند!

»بدنسازها بخوانند!

فکر می‌کنم نیازی نباشد بدنسازی رامعرفی کنم. رشته ای که وقتی اسمش به گوش می رسد،تصویری از وزنه ها و دستگاه ها در ذهن مجسم می شود. دریک کلام،بدنسازی مادر تمام ورزش ها است.   شاید بعضی ها بر‌باوری دیگری باشند و ورزش دو را مادر ورزش ها بدانند، درصورتی که ورزش دو خود زیرشاخه ی بدنسازی است؛ درادامه به بررسی این نکته وچندنکته ...