امروز جمعه، 30 مهر 1400

وب‌نوشت‌های من

وب‌سایت شخصی علیرضا خندان

بدنسازها بخوانند!

»بدنسازها بخوانند!

فکر می‌کنم نیازی نباشد بدنسازی رامعرفی کنم. رشته ای که وقتی اسمش به گوش می رسد،تصویری از وزنه ها و دستگاه ها در ذهن مجسم می شود. دریک کلام،بدنسازی مادر تمام ورزش ها است.   شاید بعضی ها بر‌باوری دیگری باشند و ورزش دو را مادر ورزش ها بدانند، درصورتی که ورزش دو خود زیرشاخه ی بدنسازی است؛ درادامه به بررسی این نکته وچندنکته ...